Telefon görüşmesi kaydetme delil olur mu

Kişilerin alenî bir konuşma veya söyleşiyi, gizli veya açıkça kayda alabilmeleri, başka yerlere aktarabilmeleri hukuka aykırı olmaz.

Recommended Posts

Alenî ortamlar, topluma veya ilgili kişilere açık ortamlardır. Ayrıca, haber verme ya da haber alma hakları da hukuken korunmuştur. Yalnız, bu şekildeki bir kaydın ya da içeriğin bir başka ortamda olsun yazılı veya görüntülü yayınlarda olsun, kullanılmasında fikrî haklara dikkat edilmelidir. Yani sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve fikrî ürünleri ve tasarımları koruyan diğer kanunlarda öngörülen usûl ve şartlara uyulması gerekir.

Ses Kaydının Delil Olarak Kullanılması

Bu arada, alenî ortamlarda veya kamusal alanlarda da olsa, sürekli takip ya da kayıt, özel hayatın gizliliğine aykırılık teşkil edebilecektir. Alman Anayasa Mahkemesi 1. Dairesi de kişilerin özel hayatlarının kamusal alanda başkalarıyla ilişkilerinde de korunmuş olduğunu belirtmiştir bakınız: Derdiman-Tataroğlu, Şu hale göre; alenî ortamlarda yapılan görüşme veya görüntü kayıtlarının ya da bu ortamlarda bulunanların bilgi ve izlenimlerinin delil olarak ileri sürülebilmesi hukuka aykırı değildir.

Dolayısıyla bu yöndeki eylemler de hukuka aykırı olmayacaktır. Aleni olmayan toplantı, topluma açık olmayan özel ve kendine özgü toplantılardır. Bu bakımdan, örneğin bir parkta iki kişi arasında geçen konuşmanın başkaları tarafından ancak özel gayret gösterilerek duyulabilecek olması hâlinde, aleni olmayan konuşma söz konusudur. Keza, örneğin bir evde sınırlı sayıda kişiler arasında yapılan konuşma, aleni olmayan bir konuşmadır.

Kaydedilmesi suç teşkil etmez Bu paragraftaki alıntılar: Yargıtay, Haksız bir saldırının yapılıyor olması ya da olayların akışına göre saldırının yapılabileceği ya da devam edebileceğinin kabulünü gerektiren hallerde, adlî makamlara sunmak üzere yapılan kayıtların da hukuka aykırı olmaması gerekir. Bu şekilde elde edilen kayıtlar hukuken delil olarak değerlendirilirler ve kabul edilirler. Değerlendirmelerimiz örnek yargı kararlarıyla destekli olarak şu gerekçelere bağlamak isteriz. Bu nedenle herhangi bir suçun mevcudiyetinden bahsedilemez Zafer, Kaldı ki, burada bahsedilen suçlarla korunan hukukî yarar, kişilerin özel hayatlarını, gizli konuşma ve paylaşımlarını korumaktır benzer görüş: Tezcan ve diğerleri, , ; Özbek ve diğerleri, , , Suç teşkil eden davranışların korunması söz konusu olamaz Albayrak, Bir başka karara göre de Yargıtay ;  bir daha delil elde etme imkânı olmayacak olan rüşvet isteme suçunu tespit etmek ve adli makamlara iletmek maksadıyla toplanan delileri hukuka uygun kabul etmiştir.

Suç işlendiğine dair şüphenin ortaya çıkması halinde Cumhuriyet savcısı, yasal hükümlere uygun olarak, kendisi veya adlî kolluk aracılığıyla işin gerçeğini araştırmakla görevli ve yetkilidir.

Gizlice Alınan Ses, Görüntü ve Video Kaydının Delil Değeri Nedir?

Bu nedenle, bir kimsenin, şantaj, tehdit ya da telefon tacizine maruz kalmaktan mağdur olması halinde gerekli araştırmaların adlî makamlarca yapılması gerekecektir. Derdiman, Hal böyle de olsa, kişilerin ani gelişebilecek ya da gecikmesinde sakınca olabilecek bir durumda, adli mercilere vermek üzere delil elde etmek için yaptıkları izleme ya da kayıtlar hukuka aykırı olmayacaktır benzer düşünce: Şen, Bir hakkı kullanmak suç olmayacağı gibi, bu hakkı kullanmak da suç değildir.

Bu kapsamda elde edilen deliller de hukuka aykırı sayılmazlar. AİHM de, Perry-İngiltere kararında nak: Akyürek, 69 , elde edilen video kayıtları ve diğer verilerine karşı, yargılamanın her aşamasında itiraz hakkının tanınması nedeniyle, bunları kullanılmasını, hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olsalar bile, hukuka uygun görmüştür.


 1. iphoneden android takip.
 2. Olay gerçekleştikten sonra yapılmış telefon konuşmaları delil olur mu?;
 3. EN ÇOK SORULANLAR.
 4. dtmf cep telefonu ile uzaktan cihaz kontrolü?
 5. AVUKATA SORU SORUN.
 6. iphone X s takip!
 7. facebook hesap hackleme 2019!

Lafzı ve ruhuyla birlikte uygulanacak yasal hükümlerle çözülemeyen çatışmaların çözümü için bir kısım öneriler dile getirilmiştir bakınız, örneğin: Erdoğan, ; Sağlam, 39 ve devamı. Burada adil yargılanma hakkı ile özel hayatın gizliliğini isteme hakkı çatışmaktadır. Çatışan iki hükümden adil yargılanma ve savunma hakkı kapsamında delile erişim hakkının kullanılması, çatışma ölçüsünde özel hayatın gizliliği hakkını istemeden de olsa ihlal etmek zorunda kalmaktadır.

Bunun tercihi, kamu yararı ve kamu düzeni için de gerekli olmaktadır. Zira, genel zarar karşısında özel zarar daha ehven ve zayıftır Berki, Diğerinden derece olarak daha ağır olan zararın terki bu durumda meşru olacaktır Ali Haydar Efendi, Buna göre çatışanlardan, adil yargılanma hakkı asıl sıfat ve hüküm; özel hayatın gizliliği ise buna kıyasen arız, istemeden de olsa zorunlu olarak terk edilebilir bir içeriktir. Gerek şantaj, tehdit hakaret veya bir başka suça ya da haksızlığa maruz kalan mağdur, gerekse 3. Nitekim Yargıtay , babasının haklılığı ispatlamak için görüşmeleri kaydeden ve bu kayıtları başkalarına ifşa etmemiş olan kişinin, güttüğü bilinç ve kastına göre, hukuka uygun davrandığına hükmetmiştir.

Yargıtay , benzer bir olayda annesinin vekili avukatla annesinin arasındaki ücret konusundaki ihtilâflı durumun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için o ortamda gizli çekim yapan 3. Nitekim Danıştay , bir kamu görevlisinin çalışma odasına yerleştirilen gizli kamera sistemi ile izlenmesinin özel hayatın gizliliğine aykırı olduğuna hükmetmiştir. Boşanma davasına ilişkin bir kararda, arkadaşı olan taraf lehine delil elde etmek için kendisini telefonda o arkadaşıymış gibi tanıtıp konuştuğu karşı tarafın sesinin kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğuna işaret edilmiştir Yargıtay, a. Aksi hal kişisel verileri kaydetme, bunları hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme gibi suçlardan TCK, m.

Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. Danıştay , Danıştay 1. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, … mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir.


 • Görüşme kayıt uygulaması kullanmak hapis cezasıyla sonuçlanabilir.
 • iphone takip etme.
 • apple telefon görüşme kayıt programı.
 • Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde ,. Silahlı örgüt madde veya bu örgütlere silah sağlama madde ,. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk madde , , , , , , , , suçları. İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması başlıklı İletişimin tespiti, belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar süreyle yapıldığı, elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu hususlarının belirlenmesinden ibarettir.

  İletişimin dinlenmesi, telli veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan konuşmalar açısından da geçerlidir. İletişimin kayda alınması ise, telli veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan konuşmalardaki ses veya görüntüler açısından söz konusu olduğu gibi, elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin içeriği hakkında da uygulanabilir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair usul ve esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkındaki Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3.


  1. “Görüşme kayıt uygulaması kullanmak hapis cezasıyla sonuçlanabilir” hakkında 1 yorum var.
  2. arama kaydedici apk?
  3. ücretsiz taksit takip programı indir.

  Bu yöntemle elde edilen kanıtların hukuka uygun kabul edilmeleri için de yasada öngörülen usuller dairesinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü yapılan işlemin anılan madde kapsamında değerlendirilmesi için maddede belirtilen işlemlerin bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturma sırasında bir üçüncü kişi tarafından yerine getirilmesi gereklidir. Baskı, sf. Yani her ikisi de meşrudur.

  Netice olarak, meşru savunma çerçevesinde hareket ettiğinden, üzerinde durulan sorunda mağdurun eyleminin haberleşmenin gizliliğini ihlal veya kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması ya da benzeri başka bir suça vücut vermediği gibi, yapmış olduğu kayıtların da hukuka uygun olarak ele geçirilmiş olduklarından pekala delil olarak değerlendirilebileceği söylenebilir.

  Mobil takip yaziliminin bütün gücünü kullanın

  Bu itibarla, katılanın sanıklar ile aynı ortamda ve telefonda yaptığı görüşmeleri cep telefonuna kayıt etmek suretiyle elde ettiği kayıtları hukuka aykırı kabul ederek, hükme esas almayan Yargıtay 5. Bu hükmün de sanık N… müdafii ve sanık A… tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay C. Sanık K… hakkında verilen mahkumiyet hükmüne karşı kanun yoluna başvurulmadığından inceleme, sanıklar A… ve N… hakkında kurulan hükümlerle sınırlı olarak yapılmıştır. Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanıklar A… ve N… atılı suçu işleyip işlemediklerinin belirlenmesine ilişkindir.

  Katılanın, yaklaşık değeri 3 trilyon lira olan taşınmazının milyar liraya satıldığı iddiasıyla … 3.

  Boşanma Davasında Ses Kaydı ve Telefon Görüşmesi Kaydı Delil Sayılır Mı?

  Hukuk Dairesince Katılanın Katılanın aynı iddialarla Ağır Ceza Mahkemesince Ceza Dairesinde açılmış ve derdest olan bir davanın bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verildiği, bunun üzerine İstanbul 4. Ceza Dairesine gönderildiği ve tüm sanıkların yargılamasının birlikte yapıldığı,.

  GSM Operatörlerinden İstenebilecek Bilgiler Nelerdir? - Avukatım Anlatıyor

  Ancak özellikle telefon konuşmalarında karşı tarafın konuşmaları olmak üzere yer yer konuşmalar duyulmamakta, sesler birbirine karışmakta veya tam anlaşılmamaktadır. Anlaşılmayan yerler metinde …. M…… Turizm ve Seyahat Acentası Ltd. Sanık A… özetle; suçlamaları kabul etmediğini, katılanın aleyhinde verilen kararı kanuni yollardan lehine verilmesini temin edemeyince alışık olduğu hileli yöntemlere başvurarak, hakimi şaibeli bir kişi gibi göstererek, borcunu ödememek amacıyla yargılamanın iadesi yoluna başvurabilmek için böyle bir iftira attığını,katılanın bu şekilde bir çok kişinin canını yaktığını, katılanın İstanbul Adliyelerinde çok sayıda suç dosyası ve ihaleye fesat karıştırma dosyalarının olduğunu, katılanın kendisinin baktığı …3.

  Kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır.

  İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Maddenin ilk halinde suç, ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilen bir suç olduğundan fail yönüyle özgü suç olarak kabul edilmişken, sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle her gerçek kişinin suçun faili olacağı kabul edilmiş, failin kamu görevlisi olması, bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurunu oluşturacağı hüküm altına alınmıştır.